Welkom bij www.onlineverloskundige.nl (de “Website“) en hartelijk dank voor je bezoek. Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden“) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website onlineverloskundige.nl  (zowel via je computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten en/of producten die door Online Verloskundige worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Online verloskundige aangaat voor het gebruik van de Website en de daarop aangeboden producten en/of diensten.

Door het bezoeken van onze Website ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Online Verloskundige raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Website (“Gebruiker(s)“), deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Online Verloskundige kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

Doel Online Verloskundige
Online Verloskundige creëert en onderhoudt een online-platform dat op eenvoudige en transparante wijze aan mama’s to be, nieuwe mama’s en hun omgeving de mogelijkheid biedt om algemene informatie te verzamelen over hun zwangerschap en het moederschap. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat via deze site persoonlijke adviezen worden gegeven die op enigerlei wijze zouden kunnen worden gekwalificeerd als medische behandeling. Er komen dan ook uitdrukkelijk geen geneeskundige behandelovereenkomsten tot stand.

Alle activiteiten die plaatsvinden op of via het online-platform en alle activiteiten die daarmee, al dan niet zijdelings, verband houden, staan los van de eventuele (geneeskundige) overeenkomst die een gebruiker heeft met haar verloskundige, arts of de praktijk waarin zij  werkzaam zijn en vinden derhalve niet plaats ter uitvoering van die eventuele overeenkomst.

Bescherming van jouw privacy
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je privacy. Voor meer over Online Verloskundige en jouw privacy:  Privacy Beleid

Websites van derden en daarop vermelde informatie en aangeboden producten of diensten
Wanneer wij op de Website links naar andere websites (“Derden-websites”) weergeven betekent dit niet dat de op of via deze Derden-websites vermelde informatie en aangeboden producten of diensten door Online Verloskundige worden aangeboden. Wij hebben geen enkele zeggenschap over of invloed op de inhoud van Derden-websites en de daarop vermelde informatie en aangeboden producten en diensten. Online Verloskundige is evenmin verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten door Derden-websites.

Op Derden-websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien je vragen over deze regels van Derden-websites hebt, dan verwijzen wij je graag naar de aanbieders van deze Derden-websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van Derden-websites, zoals bijvoorbeeld betaaldiensten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op onze Website. Hoewel wij onze Website met grote zorgvuldigheid samenstellen en onderhouden en wij daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Online Verloskundige niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de daarop aangeboden informatie. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

Wij sluiten, voor zover wettelijk is toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:
(i) gebruik van de diensten van Online Verloskundige;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
(v) wijzigingen in de diensten van  Online Verloskundige of wijzigingen in of op de Website.

Indien Online verloskundige om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 100.

Afwijking van Gebruikersvoorwaarden
Indien wij een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van wat is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Online Verloskundige zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig/niet-verbindend wordt/worden verklaard, dan laat dit de toepasselijkheid en gelding van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Intellectuele eigendomsrechten
Online Verloskundige behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, lay-out, interfaces, grafische materialen en logo’s). Het is niet toegestaan de inhoud van onze Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Verloskundige/de rechthebbende. Je mag informatie op onze Website wel kopiëren, afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Voor al het (beeld)materiaal dat is geplaatst op onze Website, geldt dat wij ons uiterste best hebben gedaan om de bronnen en betrokken rechthebbenden te achterhalen. Ben je (mede)rechthebbende en heb je vragen, opmerkingen of klachten, neem dan direct contact met ons op via  roos@onlineverloskundige.nl

Toepasselijk recht
Op onze Website en deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de op onze Website vermelde informatie zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Meldingen, klachten, contactinformatie
Heb je vragen, wilt je een klacht indienen of melding maken van onjuiste of onrechtmatige informatie op onze Website, neem dan gerust contact met ons op. Ook kan je een email of een brief sturen naar de hieronder genoemde adressen.

Online Verloskundige
Adres: Wilhelminalaan 8, Ermelo
KvK nummer: 08146092 
BTW nummer: NL192441644B01
Telefoon: 06-47544455
Email: roos@onlineverloskundige.nl